Klauzula Ogólna

 Stosownie do art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

 

Administrator Twoich danych

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzebielinie Osiedlu, ul. Marii Curie Skłodowskiej 1, 84-220 Strzebielino Osiedle

 

Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować:

1) osobiście lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

2) telefonicznie: 58 676 2591

3) pisemnie: ul. Marii Curie Skłodowskiej 1, 84-220 Strzebielino Osiedle

Inspektor Ochrony Danych

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzebielinie Osiedlu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych

Dane będą przetwarzane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzebielinie Osiedlu w celach:

1) wypełnienia obowiązków prawnych w tej sytuacji podanie danych jest obowiązkowe(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub 9 ust. 2 lut. g RODO) ciążących na Szkole w szczególności zadań wynikających z:

a. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

b. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

c. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

2) rekrutacji i promocji (na podstawie art. 6 ust. 1 lic a) – w sytuacji zebrania dobrowolnej zgody od kandydatów lub osób uczestniczących w akcjach promocyjnych przy wykorzystaniu ich wizerunku – dane przetwarzane do momentu wycofania zgody bądź zakończenia procesu rekrutacji.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonym w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład: usługi teleinformatyczne, usług drukarskie, usługi prawne i doradcze.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzebielinie Osiedlu Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

Przysługuje Tobie również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

przez  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzebielinie Osiedlu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 

1.Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny , z którym można się skontaktować:

– telefonując na numer telefonu (58) 6762591

– faksując na numer fax (58) 6762591

– pisząc na adres 84-220 Strzebielino –Osiedle  ul. M.C.Skłodowskiej 1

– mailując na adres e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.Inspektorem danych osobowych jest Pan Krzysztof Pukaczewski , z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.Zespół Szkolno-Przedszkolny , przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych oraz nauczycieli. Celem przetwarzania jest realizacja obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym w szczególności: ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej, ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela lub zgodę osoby, której dane dotyczą.

4.Zespół Szkolno-Przedszkolny, jako pracodawca przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy, pracowników oraz osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne. Celem przetwarzania jest realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, nałożone przez przepisy prawa pracy, w tym w szczególności: ustawę z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy, ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, ustawę z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ustawę z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych, ustawę z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych lub zgodę osoby, której dane dotyczą.

5.Dane osobowe przetwarzane są na czas realizacji celu, a po jego zakończeniu na czas przechowywania i archiwizacji, wynikającej z przepisów prawa. Są udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

6.Zespół Szkolno -Przedszkolny nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany, w tym nie profiluje.

7.Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane.

8.Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

9.Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10.W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które osoba wyraziła zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz ma prawo do bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych dotyczących postępowań o zamówienia publiczne

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny, z którym można się skontaktować:
 2. telefonując na numer telefonu (58) 6762591
 3. faksując na numer fax (58) 6762591
 4. pisząc na adres 84-220 Strzebielino -Osiedle ul. M.C.Skłodowskiej
 5. mailując na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Kontakt do Inspektora ochrony danych Pan Krzysztof Pukaczewski, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz podstawą przetwarzania jest realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.
 8. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające Pani/Pana dane w ramach świadczenia usług dla administratora.
 9. Nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celach innych niż te, w których dane osobowe zostały zebrane.
 10. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych, podatkowych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez 10 lat.
 12. Ma Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.